Algemene voorwaarden

Wat leuk dat jullie willen samenwerken met Neo-Mundo! Wij streven altijd naar kwaliteit en willen jullie ervaring met ons zo aangenaam mogelijk maken. Op deze pagina vind je de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten. Deze voorwaarden zijn er om helderheid te geven van wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jullie verwachten. Lees deze voorwaarden altijd goed door voordat jullie gebruik maken van onze diensten.

Wij zien uit naar een mooie samenwerking!

Versie 1 januari 2024

Algemene voorwaarden - Executive search

Inleiding

Deze pagina bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Neo-Mundo bv. hierna te noemen Neo-Mundo.

Artikel 1 Definities

a. Opdracht: opdracht van opdrachtgever aan Neo-Mundo;

b. Opdrachtspecificatie: overeenkomst, onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden, waarin de Opdracht is vervat;

c. Medewerker(s): werknemer(s) van Neo-Mundo, Zelfstandige of andere door Derde Opdrachtnemer met schriftelijke toestemming van Neo-Mundo ingeschakelde medewerker(s), betrokken bij een Opdracht.

d. Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die de Opdracht als bedoeld onder sub c van dit artikel uitvoert bij Derde-opdrachtgever.

e. Derde-opdrachtgever: opdrachtgever van NEO-MUNDO, waar Medewerker van een Opdrachtnemer, zelfstandige of kandidaat door NEO-MUNDO wordt bemiddeld of ingeschakeld.

f. Verklaring derdenbeding opdrachtnemer: Verklaring waarin opdrachtnemer verklaart dat de op grond van de Opdracht, Opdrachtspecificatie en/of deze Algemene Voorwaarden geldende bepalingen op grond van de bij Opdrachtnemer geldende overeenkomsten en (personeels)regelingen één op één van toepassing zijn op Medewerker van Opdrachtnemer

g. Recht(en) van Intellectuele en/of Industriële Eigendom: het absolute en exclusieve recht om werken door middel van welke bekende of nog te ontwikkelen techniek dan ook en in welke bekende of nog te ontwikkelen vorm dan ook te vervaardigen, openbaar te maken en te verveelvoudigen of aan derden ter beschikking te stellen, alsmede het exclusieve recht om deze naar eigen inzicht te (doen) bewerken en de aldus tot stand gebrachte bewerking door middel van welke bekende of nog te ontwikkelen techniek dan ook en in welke bekende of nog te ontwikkelen vorm dan ook te vervaardigen, openbaar te maken en te verveelvoudigen of aan derden ter beschikking te stellen, zijnde aanspraken op grond van de Auteurswet, de Benelux Merkenwet, de Benelux Tekeningen en Modellenwet, de Rijksoctrooiwet, de Databankenwet. Voor zover deze rechten pas ontstaan door middel van een aanvrage, indiening of deponering, is het recht op aanvrage, indiening en/of depot van het betreffende recht onder deze definitie begrepen;

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Neo-Mundo voor de opdrachtgever. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 De opdracht

3.1 Neo-Mundo stelt per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op en spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

3.2 Onder een vrijblijvende introductie wordt in deze voorwaarden verstaan de introductie van een kandidaat door Neo-Mundo bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe aan Neo-Mundo een opdracht heeft verstrekt. De introductie geschiedt door middel van een ‘introductiebrief’. In deze ‘introductiebrief’ staan de voorwaarden beschreven waaronder Neo-Mundo de betreffende kandidaat aanbiedt.

3.3 Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door NeoMundo in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.

3.4 Neo-Mundo mag bij de uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden.

Artikel 4 Exclusiviteit

4.1 Neo-Mundo werkt op basis van exclusiviteit. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever geen verdere stappen onderneemt met betrekking tot de werving en selectie van kandidaten of de reeds genomen stappen integreert in de wervingsprocedure van Neo-Mundo. Deze exclusiviteitsperiode geldt tot het moment dat Neo-Mundo geschikte kandidaten voordraagt en gedurende de periode dat deze in de sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever verwikkeld zijn.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

5.1 Neo-Mundo gaat bij de uitvoering van de opdracht uit van de informatie die de opdrachtgever omtrent de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt. Neo-Mundo gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door opdrachtgever wordt verstrekt.

5.2 Opdrachtgever is gehouden Neo-Mundo in het kader van de dienstverlening te voorzien van alle relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval doch niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaatswijzigingen en wijzigingen in het personeelsbestand.

5.3 Neo-Mundo gaat er bij de uitvoering van de opdracht van uit dat de opdrachtgever de benodigde medewerking verleent en tijd inruimt voor onder andere de gesprekken met kandidaten en spreekkamers ter beschikking stelt.

5.4 Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de kandida(a)t(en) en/of NeoMundo.

Artikel 6 Intrekken en wijzigen van een opdracht

6.1 Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Neo-Mundo sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn is verstreken, is de opdrachtgever een vergoeding aan Neo-Mundo verschuldigd ter hoogte van 50% van de in de opdrachtbevestiging opgenomen resterende fee, met een minimum van € 5.000,- excl. BTW.

Artikel 7 Einde opdracht

7.1 Een opdracht eindigt op het moment dat er een benoeming tot stand komt voor een vaste functie, dan wel wanneer een interim opdracht afgerond is, of op het moment dat een der partijen (ná de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn) de opdracht intrekt of opzegt.

7.2 De opdracht tussen Neo-Mundo en Opdrachtgever kan – naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:

a. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;

b. de opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;

c. de opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

d. (de onderneming van) de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;

e. naar het oordeel van Neo-Mundo inning van bestaande of toekomstige vorderingen op Opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;

f. er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de opdrachtgever; Het voorgaande laat onverlet het recht van Neo-Mundo om volledige schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 8 De fee

8.1 Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een fee aan Neo-Mundo verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging vermelde tarief.

8.2 Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds wijzigt of intrekt, is minimaal 50% van de resterende fee verschuldigd.

8.3 Indien de opdrachtgever een door Neo-Mundo geïntroduceerde kandidaat in een andere functie dan de in de opdrachtbevestiging genoemde functie(s) aanstelt, is een bedrag van 20% van het ‘all-in’ bruto jaarsalaris op fulltime basis van deze functie verschuldigd aan NeoMundo, met een minimum van € 8.000, tenzij anders overeengekomen.

8.4 De opdrachtgever is de fee in het vorige lid tevens verschuldigd indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, maar binnen twaalf maanden na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een kandidaat welke door Neo-Mundo is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, voor dezelfde of een andere dan de in de opdracht genoemde functie, met de kandidaat aangaat.

8.5 De opdrachtgever is de laatste termijn van de fee niet verschuldigd indien Neo-Mundo er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De wervingskosten en de aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

8.6 Indien de kandidaat binnen een termijn van zes maanden uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zal Neo-Mundo zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een fee voor verschuldigd is. De wervingskosten en de aanvullende kosten zullen wel verschuldigd zijn. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn eindigt, blijft de opdrachtgever de in lid 1 bedoelde fee onverminderd verschuldigd. Er kan dan geen aanspraak gemaakt worden op de garantieregeling.

Artikel 9 Betaling

9.1 De opdrachtgever is gehouden elke factuur van Neo-Mundo te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Neo-Mundo is ontvangen.

9.2 Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Neo-Mundo zijnde doordruk of kopie van de door Neo-Mundo aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

9.3 De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Neo-Mundo maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 250,- per vordering), tenzij Neo-Mundo aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Voorkoming van discriminatie

10.1 Opdrachtgever en Neo-Mundo zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en Neo-Mundo zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.

11.2 Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

Artikel 12 Privacy

12.1 In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De opdrachtgever en Neo-Mundo zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van NeoMundo die Neo-Mundo op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Neo-Mundo aan hem verstrekte gegevens.

12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van Neo-Mundo, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.

12.3 De opdrachtgever vrijwaart Neo-Mundo tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens Neo-Mundo in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door NeoMundo.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

13.1 De door Neo-Mundo in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, databases, werkwijzen, vacatureteksten, assessments en tests anderszins, blijven eigendom van Neo-Mundo dan wel diens licentiegevers.

13.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Neo-Mundo over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de in het vorige lid vermelde zaken, noch om die zaken te gebruiken voor een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

13.3 Neo-Mundo verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken en het gebruik ervan in het kader van de opdracht door de opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.

14.2 Neo-Mundo is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Neo-Mundo bij de werving en selectie.

14.3 Neo-Mundo is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Neo-Mundo in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.

14.4 Elke aansprakelijkheid van Neo-Mundo is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 15 Slotbepaling

15.1 Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts mogelijk bij een door beide partijen ondertekend geschrift.

15.2 Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

15.3 Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie 1 januari 2024

Algemene voorwaarden - Interim & Organisatieadvies

In aanmerking nemende dat:

De opdrachtgever Neo-Mundo wenst te belasten met een opdracht:

 1. Neo-Mundo zet in samenwerking met de opdrachtgever een of meerdere Consultants of zzp-ers tijdelijk in;
 2. De werkzaamheden zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging en worden uitgevoerd door Consultants in dienst bij Neo-Mundo BV of zzp-ers, hierna te noemen “opdrachtnemer”;
 3. De opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de opdracht met raad en daad terzijde kan laten staan door andere expertise binnen Neo-Mundo en van de verbonden schaduwexperts. Opdrachtgever is daarmee bekend en stemt daarin toe.
 4. De partijen met deze algemene voorwaarden schriftelijk wensen vast te leggen onder welke voorwaarden de bedoelde diensten zullen worden verleend.

Achtergrond vraagstelling

 • Neo-Mundo stelt een opdrachtnemer op tijdelijke basis ter beschikking aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zelf een opdrachtnemer geselecteerd die het beste aansluit.
 • Neo-Mundo voorziet de opdrachtnemer van steeds meer kennis, inzicht en praktische vaardigheden in alle aspecten van de opdracht en wat daarmee samenhangt.
 • Zij werken resultaatgericht en op praktische wijze en dragen bij aan het verder professionaliseren van de organisatie.
 • We bieden ook de mogelijkheid om, wanneer de opdrachtnemer een Consultant van Neo-Mundo betreft, de opdrachtnemer onder voorwaarden in loondienst te nemen bij een wederzijdse wens. Na 52 weken en minimaal 1500 uur inhuur, kan opdrachtgever zelf een contract aanbieden. Gebeurt dit eerder dan is een fee van € 10.000 verschuldigd.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 – Aanvang, omvang en duur van de overeenkomst

1.1. Aanvangsdatum, omvang en duur van de overeenkomst zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging.

1.2. Partijen zullen uiterlijk een (1) maand voor het verlopen van de termijn overleggen over eventuele noodzaak tot verlenging. Opdrachtgever is gehouden bij een eventuele verlenging de diensten van de opdrachtnemer via Neo-Mundo af te nemen. Een verlenging dient schriftelijk plaats te vinden.

1.3 Tussentijdse bijstelling van de opdrachten is mogelijk na overleg en overeenstemming tussen opdrachtgever en Neo-Mundo en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 – Uitvoering van de overeenkomst

2.1. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de realisatie van de opdracht zeker te stellen.

2.2. Er is geen sprake van enigerlei gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en Neo-Mundo of de door haar ingeschakelde opdrachtnemers.

2.3. Opdrachtnemer is vrij werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten en zal deze conform de binnen de beroepsgroep geldende codes naar beste eer en geweten uitvoeren. Opdrachtnemer stemt zijn inzet en de tijdstippen, waarop hij de werkzaamheden verricht af met de door de opdrachtgever aangewezen contactpersoon.

2.4. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zal opdrachtnemer gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de opdrachtgever. Een en ander in overleg met de opdrachtgever.

2.5. De opdrachtgever is verplicht om Neo-Mundo per omgaande schriftelijk in te lichten omtrent omstandigheden die de voortgang van de opdracht in de weg kunnen staan, eventuele klachten ten aanzien van de persoon of het functioneren van opdrachtnemer daar onder begrepen.

Artikel 3 – Vergoeding, declaratie en betaling

3.1. Het honorarium voor de opdrachtnemer is opgenomen in de opdrachtbevestiging.

3.2. Reiskosten en andere in het kader van de opdracht te maken kosten worden uitsluitend vergoed voor zover van toepassing en na overlegging van deugdelijke specificaties.

3.3 De declaratie en facturatie van de kosten vindt per twee weken achteraf plaats op basis van gerealiseerde inzet, tenzij anders afgesproken.

3.4 Betaling van de factuur dient door opdrachtgever aan Neo-Mundo binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Artikel 4 – Tussentijdse beëindiging

4.1. Indien de realisatie van de gewenste doelstellingen niet haalbaar blijkt, de uitvoering van de opdracht niet het gewenste effect heeft, er een onoverkomelijk verschil van inzicht bestaat omtrent de invulling van de opdracht of de samenwerking niet optimaal verloopt, kan de overeenkomst door betrokken partijen tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden schriftelijk per aangetekend schrijven. De opdrachtgever zal in een dergelijk geval vooraf met de directie van Neo-Mundo overleg plegen.

4.2. In afwijking van voorgaande artikelen kunnen partijen deze overeenkomst tussentijds ontbinden en zonder betaling van enige schadevergoeding verplicht te zijn wanneer:

 • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend;
 • de andere partij verkeert in een situatie van schuldsanering;
 • de onderneming van de andere partij wordt ontbonden of geliquideerd; • conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de eigendommen van de andere partij.

4.3. Neo-Mundo kan deze overeenkomst door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.

Artikel 5 – Vervanging opdrachtnemer

5.1. Indien de inzet van de opdrachtnemer niet meer mogelijk is, is Neo-Mundo gehouden binnen twee weken vergelijkbare vervanging voor te stellen aan de opdrachtgever.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. De opdrachtnemer zal de in de considerans onder a) genoemde opdracht naar beste vermogen en zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.

6.2. Neo-Mundo en de door haar ingeschakelde personen zijn jegens opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, ontstaan door handelingen of nalaten van Neo-Mundo en de door haar ingeschakelde personen, verricht binnen hun bevoegdheden of anderszins samenhangend met hun werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij sprake is van schade die is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld van de kant van Neo-Mundo of de door haar ingeschakelde personen.

6.3. Voor zover aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever door Neo-Mundo niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het door Neo-Mundo met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag.

6.4. Opdrachtgever vrijwaart hierbij Neo-Mundo en de door haar ingeschakelde voor schade die ontstaat in geval van aansprakelijkheid van dezen jegens derden voor handelingen van c.q. namens Neo-Mundo, verricht binnen hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van Neo-Mundo of de door haar ingeschakelde personen.

6.5. Indien en voor zover Neo-Mundo dan wel de opdrachtnemer tegenover opdrachtgever of personeelsleden van opdrachtgever tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst en/of in verband daarmede aansprakelijk mocht worden voor schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever en/of letsel van personeelsleden van opdrachtgever en/of van derden, is de aansprakelijkheid uit dien hoofde beperkt tot het bedrag waarvoor de WA-bedrijfspolis van Neo-Mundo en/of dekking biedt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk voor de opdrachtnemer, werknemers van Neo-Mundo en/of door Neo-Mundo anderszins ingeschakelde personen.

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1. Neo-Mundo en opdrachtnemer verplichten zich uitdrukkelijk tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens, documenten, bedrijfsprocessen en overige informatie welke hen in het kader van de uitoefening van de opdracht ter kennis komen, waar het de opdrachtgever betreft.

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1 Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is slechts mogelijk bij een door beide partijen ondertekend geschrift.

8.2 Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

8.3 Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.