Introductie

Wil jij als toezichthouder een bijdrage leveren aan een organisatie die hét leidende informatieplatform in Nederland voor patiënten met kanker en hun naasten verzorgt? Heb jij een groot en relevant netwerk binnen de oncologische wereld? En heb jij het vermogen om evenwicht te bewaren tussen inhoudelijke betrokkenheid en toezichthoudende afstand?

Dan is dit de positie voor jou!

Functie

Namens de Stichting Kanker.nl zijn wij op zoek naar twee leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Van ieder lid afzonderlijk en van de Raad als geheel wordt verwacht dat ze hun rollen naar behoefte weten te combineren én te scheiden daar waar het gaat om het ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot groei, verbeteren en vernieuwen van kanker.nl.

De vier kernfuncties van de Raad van Toezicht zijn:

Toezichthouder op de koers van de organisatie;
Intern adviseur/sparringpartner, onder meer bij strategieontwikkeling en positionering;
Werkgever van de bestuurder;
Vertegenwoordiger/ ambassadeur van Kanker.nl, in afstemming met bestuurder.

De Raad van Toezicht streeft ernaar om in een proactieve en constructieve rol de organisatie te ondersteunen in het behalen van haar doelen en vervullen van haar maatschappelijke taak. De Raad van Toezicht ondersteunt de organisatie bij het bouwen en behouden van een duurzame organisatiestructuur en cultuur. Hiervoor heeft zij principes geformuleerd voor haar eigen omgangsvormen; de samenwerking en het samenspel met het Bestuur is gebaseerd op vertrouwen en openheid met ruimte voor het afwegen van alle belangen en een constructief-kritische dialoog. De Raad van Toezicht wordt goed geïnformeerd, is verbindend, onafhankelijk en betrokken en voor iedereen intern aanspreekbaar.

Aanbod

Een betekenisvolle positie in de Raad van Toezicht van een toonaangevende maatschappelijk gedreven organisatie binnen het oncologische veld, waardoor jij de mogelijkheid krijgt een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de mensen die te maken hebben (gehad) met kanker.

Functie-eisen

De de Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, waarvan twee zetels vacant komen als gevolg van de maximale statutaire termijn van twee leden. Kanker.nl zoekt dus twee nieuwe leden die – op eigen wijze en vanuit eigen ervaring – de buitenwereld naar binnen brengen.

Eerste lid:
Iemand die als professional met voeten in de klei heeft gestaan binnen het oncologische veld. Voor dit profiel is het van belang dat deze professional een sterk abstractievermogen bezit en betrokken is bij diverse initiatieven of gesprekstafels gericht op (landelijke) ontwikkeling binnen de oncologie.

Tweede lid:
Iemand met een bredere betrokkenheid bij toegepast onderzoek rondom communicatie met en welbevinden van patiënten en naasten, onder anderen in het oncologische werkveld.

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht brengen mee:
In staat actief bij te dragen aan ontwikkelingen zoals duurzame cofinanciering en samenwerkingsverbanden;
Een breed en relevant netwerk binnen de oncologische sector;
Inzicht in het krachtenveld waarbinnen kanker.nl zich bevindt;
Politieke en organisatiesensitiviteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
Het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Organisatie

Kanker.nl fungeert als hét centrale informatieplatform waar (ex-)kankerpatiënten en hun naasten de voor hen relevante gevalideerde (medische en niet-medische) informatie en ervaringskennis kunnen vinden en delen. Daarnaast biedt kanker.nl in toenemende mate (informatie over) hulp en ondersteuning. De informatie heeft betrekking op alle fasen van de periode van behandeling en het leven met en na kanker. Behandelaars maken ook steeds vaker gebruik van kanker.nl bij hun voorlichting. KWF, IKNL, NFK en kankerpatiëntenorganisaties zijn structurele samenwerkingspartners van Stichting Kanker.nl.

Het versterken van handelingsperspectief, eigen regie en grip op het ziekteproces voor mensen die met kanker te maken hebben staan centraal in de dienstverlening. Kanker.nl ondersteunt bij het maken van de eigen afwegingen van (ex-)patiënten en hun naasten én de gezamenlijke besluitvorming met zorgprofessionals binnen de driehoek patiënt-naaste-zorgprofessional. Ook biedt kanker.nl handvatten voor het hanteren van de vele vraagstukken in het dagelijks leven, die door kanker ontstaan. Advies geven aan (ex-)patiënten en hun naasten over hun behandeling is nadrukkelijk voorbehouden aan de behandelaars. Zie ook: www.kanker.nl

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau en werft de beide leden voor de Raad van Toezicht namens Stichting Kanker.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Josi Klomp, via 06 21 46 0103 (josi.klomp@neo-mundo.nl) of Maaike Melchers via 06 18 51 6348 (maaike.melchers@neo-mundo.nl).

Sollicitatie

Solliciteren doe je door uiterlijk 1 april 2024 een CV en motivatie in te dienen. De procedure bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek bij Neo-Mundo, waarna de kandidaten die het beste aansluiten qua kennis en ervaring in gesprek gaan met een delegatie van de Raad van Toezicht van Stichting Kanker.nl.


Solliciteren